Verslag 2019

Enkele hoofdpunten uit het  jaarverslag 2019, het 572e jaar sinds de Fundatiebrief van 8 juni 1447.

Bestuur en Binnenvader

Op 2 december 2019 droeg ir. G.W. van Hoogevest het voorzitterschap over aan dr. W. Opstelten. Op 8 december is afscheid genomen van de heer Quarles van Ufford die onlangs is benoemd tot secretaris-generaal van de OWHC (Organization of World Heritage Cities). In 2020 verwachten we de benoeming van twee nieuwe regenten; tot dat moment blijft de taakverdeling grotendeels ongewijzigd. Ook dit jaar zijn vier collegevergaderingen en vele commissievergaderingen gehouden.

Binnenvader Jaap Bodd heeft ook dit jaar, samen met zijn partner Patty Offringa, zijn zeer gevarieerde werkzaamheden uitstekend in een prettige sfeer met alle betrokkenen uitgevoerd.

Bewoners 

Aan het einde van dit jaar telde ons hofje 46 bewoners. Een bewoner overleed thuis en een oud-bewoner in een verzorgingshuis. Vier nieuwe bewoners (een man en drie vrouwen) konden we welkom heten in evenzoveel inmiddels compleet gerenoveerde woningen (op één na). Een bewoner heeft zichzelf en ons hofje in problemen gebracht met een kleine hennepkwekerij in zijn woning. Na indringende gesprekken is de door ons aangespannen gerechtelijke procedure gestaakt en heeft betrokkene een tweede kans gekregen.

Het overleg van de Bewonerscommissie en de Sociale Commissie van het College verliep opnieuw constructief. De bewoners vergaderden zelf enkele malen en eenmaal, hebben een eigen Hofjeskrant en organiseren eigen activiteiten. Tijdens de Paasuitdeling, Stichtingsdag en Kerstuitdeling luisterden bewoners en (oud)regenten geboeid naar de kunsthistorische inleidingen van regent W.E.R. van de Kolk, gastspreker Bert Jurling en het optreden van het huiskoor De Hofdames. Tijdens de Stichtingsdag werd bakker Sjouke Boersma geëerd met een passend beeldje vanwege zijn grote verdiensten voor De Poth. De traditionele oliebollenbijeenkomst van en door bewoners op 31 december was opnieuw een succes. Net als de reanimatiecursus waaraan dit jaar tien bewoners deelnamen. Een record.

Gebouwen, inventaris en landerijen

In 2019 is een nieuw meerjarencontract gesloten met het schildersbedrijf Oostveen voor het jaarlijkse buitenschilderwerk in ons hofje. Verder werden twee compleet gerenoveerde woningen opgeleverd. Ook is aan de toegang langs de westzijde van het Hoofdgebouw verbeterd door het hellend herstraten van het pad, De akoestiek in de Celzusterenkamer heeft dit jaar aandacht gekregen, vooralsnog met beperkte geluiddempende maatregelen.

Dit jaar heeft het College geen werkbezoeken gebracht aan pachters. Op 13 december werd tijdens de jaarlijkse pachtzitting met pachters van gedachten gewisseld over hun bedrijfsvoering.

Na een oproep van het Landelijk Hofjesberaad zijn wij gestart met een eerste verkenning naar mogelijkheden voor collectieve stroomopwekking met zonneweiden voor monumentale hofjes. Vooral omdat die in hun duurzaamheidsambities beperkt zijn qua bouwkundige en installatietechnische ingrepen.

Evenementen

Dit jaar werden benefietdiners georganiseerd door zowel de Rotaryclub Amersfoort West als de Lions Club Amersfoort-Regio. Vergelijkbare bijeenkomsten en mogelijke andere activiteiten kunnen ons helpen onze aanzienlijke financiële tekorten te dichten. Met de vijf oude Amersfoortse instellingen werden opnieuw gesprekken gevoerd om onderlinge bekendheid te bevorderen en het ondernemen van zinvolle gezamenlijke acties te verkennen. Het thema ‘Verkenning van mogelijkheden voor een culturele profilering’ wekte ook bij andere (bv wetenschappelijke en erfgoed-) instellingen belangstelling voor dit initiatief.

Ons historische vaandel ‘Zeven Werken van Barmhartigheid’ werkt inspirerend. Op 20 juni nam De Poth het voortouw voor bijeenkomsten voor genodigden om een pilot te starten voor landelijke eigentijdse meerjarenpresentatie van dit motto.

Een hoogtepunt was opnieuw de Open Monumentendag. Circa 1000 bezoekers genoten van de sfeer van het hofje, de demonstraties broodbakken door bakker Sjouke Boersma, zijn familie en enkele bewoners en de verkoop van het eigen Pothbrood voor de instandhouding van onze historische houtoven.

Financiële verantwoording

Staat van baten en lasten over 2019 vergeleken met 2018 (x € 1000) 

Baten 2019 2018   Lasten 2019 2018
 Structurele baten
(pacht, rente, bewonersvergoedingen)
321 348   Instandhouding monumenten, woningrenovaties  253  340
Incidentele baten
(monum. subsidies, schenkingen, verhuur)
  95   76   Regulier onderhoud, huisvesting    42    71
        Beheer en inventaris    84        101
        Personeel en vrijwilligers    60    51
Negatief resultaat   23 139   Positief resultaat   –   –
Totaal 439 563   Totaal 439 563