Verslag 2020

Enkele hoofdpunten uit het jaarverslag 2020, het 573e jaar sinds de Fundatiebrief van 8 juni 1447.

Bestuur en Binnenvader

De jaarlijkse wisseling van het voorzitterschap vond plaats in de vergadering van 7 december 2020.  Daarbij droeg de heer dr. W. Opstelten het voorzittersdistinctief over aan mevrouw mr. G. Perrick. Afscheid werd genomen van de heer ir. G.W. van Hoogevest die 15 jaar onze ‘bouwregent’ was en in die periode zijn professie als erfgoedarchitect nadrukkelijk inzette ten dienste van onze stichting.

Eerder, in maart van dat jaar, traden twee nieuwe regenten aan: mevrouw dr. M.J.N. Stols-Witlox en de heer ir. B.J. Schrieken. Eerstgenoemde versterkt onze inzet om onze historie als een van Amersfoorts’ oudste instellingen te koesteren; laatstgenoemde volgt de heer Van Hoogevest op in de veelomvattende functie van bouwregent.

Dit jaar werden vijf collegevergaderingen gehouden waaronder een ‘Heidag’ om ons beleid nog eens tegen het licht te houden. Daarnaast werd veel werk verzet door de regenten al dan niet in commissieverband.

Binnenvader Jaap Bodd moest zijn plan voor een sabbatical fietstocht naar Santiago in de ijskast zetten. Samen met zijn partner Patty Offringa heeft hij zich dit bizarre jaar erg ingespannen om er voor de bewoners te zijn. Niet alleen was hij q.q. betrokken bij het overlijden van meer bewoners dan gemiddeld (gelukkig niet aan corona), ook op andere creatieve manieren werd het contact met en hulp aan bewoners geïntensiveerd (o.a. maaltijdverstrekking).

Bewoners 

Dit jaar telde ons hofje gemiddeld 44 bewoners. Zeven bewoners overleden waarvan twee oud-bewoners in een verzorgingshuis. Vier nieuwe bewoners konden we welkom heten: een echtpaar, een vrouw en twee mannen in evenzoveel inmiddels compleet gerenoveerde woningen. 

De Bewonerscommissie kreeg een nieuwe samenstelling en kon zich dit jaar enthousiast manifesteren. Onder andere bij de op gang gebrachte maaltijdverstrekking, waarvan eind februari 2021 de 1000e maaltijd werd thuisbezorgd! Het periodieke overleg met de Sociale Commissie van het College verliep opnieuw constructief.  

Gebouwen, inventaris en landerijen

In 2020 werden twee compleet gerenoveerde woningen opgeleverd. Voor maar liefst vier andere beschikbaar gekomen woningen zijn de plannen of uitvoering van renovaties zover gevorderd dat oplevering in 2021 kan worden voorzien. 

Dit jaar heeft het College geen werkbezoeken gebracht aan pachters.  Wel werd op 11 december tijdens de jaarlijkse pachterszitting van gedachten gewisseld over het wel en wee van – bijna – alle pachters.

De verkenning naar mogelijkheden voor collectieve stroomopwekking met zonneweiden voor monumentale hofjes vordert gestaag. Onze stichting heeft ten behoeve van nadere plannen door het Landelijk Hofjesberaad enkele opties naar voren geschoven die nu op haalbaarheid worden getoetst. 

Evenementen

Dit jaar moesten alle externe evenementen en plannen worden afgelast, inclusief de altijd drukbezochte Open Monumentendag in september. Ook konden wij ons minder gastvrij dan gebruikelijk opstellen: de Rochuskapel, Celzusterenkamer en Bakkerij bleven goeddeels leeg. Daardoor droogde ook de bron aan inkomsten uit verhuur grotendeels op.

Gelukkig waren er toch ook mogelijkheden om bijzondere momenten te vieren. Het al genoemde koken en bezorgen van bestelde maaltijden kon zeker als evenement worden beschouwd. Voor de bewoners werden de traditionele Uitdelingen met Pasen en Kerstmis vervangen door aan huis bezorgde traktaties, deels aangevuld met attenties van twee Rotaryclubs, de ANBO en de huisschilder. De Stichtingsdag kon verrassend buiten worden gevierd met een draaiorgel en poffertjeskraam als attractie. 

Bijzonder waren twee edities van ‘Muziek in de Tuin’: in maart trad zanger Ben Cramer, geëngageerd door ‘ons impresariaat’ Esther de Kort> En in juni trakteerde een familiefonds een zestigtal bewoners en gasten op een ‘1,5 meter-optreden’ van pianiste-performer Iris Hond.

Financiële verantwoording

Staat van baten en lasten over 2020 vergeleken met 2019 (x € 1000) 

Baten 2019 2020   Lasten 2019 2020
 Structurele baten
(pacht, rente, bewonersvergoedingen)
321  301   Instandhouding monum, onderhoud, woningrenovaties  205  213
Incidentele baten
(monum. subsidies, schenkingen, verhuur)
  96   74   Beheer, inventaris, bank, rente   84     94
        Personeel en overige medewerkers   60     59
        Reservering   90   90 
Negatief resultaat   22   81   Positief resultaat   –   –
Totaal 439 456   Totaal  439  456