Verslag 2022

Enkele hoofdpunten uit het jaarverslag 2022, het 575e jaar sinds de getekende Fundatiebrief van 8 juni 1447.

Bestuur

De jaarlijkse wisseling van het voorzitterschap vond plaats in de vergadering van 6 december 2021. Het voorzittersdistinctief werd door mw. mr. G. Perrick overgedragen aan drs. W.E.R. van de Kolk MA.

De taakverdeling over de verschillende regenten is in 2022 als volgt:

  • Voorzitter: drs. W.E.R. van de Kolk MA (Historische Commissie)
  • Vicevoorzitter: drs. F. Tielens (Financiële Commissie, Communicatiecommissie)
  • Secretaris-penningmeester: E.P. Vonk (Personeelszaken, Bouwcommissie, Financiële commissie, Landerijencommissie, Communicatiecommissie)
  • Dr. W. Opstelten (Sociale commissie, Landerijencommissie)
  • Ir. B.J. Schrieken (Bouwcommissie Financiële commissie)
  • dr. M. Stols-Witlox (Historische Commissie)
  • mr. G. Perrick (Sociale Commissie, Landerijencommissie)

Tijdens de vergadering op 6 december 2021 van het college, werd stilgestaan bij het afscheid nemen van onze regent Dhr. D.A. van de Wall Bake die, getroffen door een ernstige ziekte, zich niet langer instaat achtte een actieve rol binnen het college te vervullen. Hij werd gekenschetst als een betrokken bouwmeester, hovenier en Pothbroeder. Metaforen voor het vele werk dat hij heeft verzet. Als bouwmeester, voor de renovatie van de Rochuskapel, de renovatie van de broodoven en zijn inbreng in de bouwvergaderingen waar de renovatie van de hofjeswoningen aan de orde van de dag was. Als hovenier voor zijn niet aflatende energie en stroom van ideeën om de Poth te laten groeien en verder te brengen. Als Pothbroeder, vanwege zijn betrokkenheid bij de bewoners van de Poth. Hij bezocht de bewonersmaaltijden, de concerten en was een warm pleitbezorger van alle activiteiten die het saamhorigheidsgevoel van de bewoners kon versterken. Helaas moest het college op 29 december 2021 horen dat zijn afscheid definitief was geweest. Op 6 januari 2022 vond, zeer passend, zijn uitvaart plaats vanuit de Rochuskapel.

Collegevergaderingen. In 2022 zijn vier reguliere collegevergaderingen gehouden: op 07 maart, 8 juni, 5 september en 15 december. Daarnaast werden door de afzonderlijke commissies meerdere bijeenkomsten gehouden, deels ter voorbereiding, deels ter uitvoering van collegebesluiten. Halverwege dit jaar kon weer worden overgegaan tot het loslaten van de beperkende maatregelen samenhangend met de Covid-19 pandemie en kon er weer worden vergaderd in de Regentenkamer in plaats van in de Celzusterenkamer.

De jaaragenda met haar traditionele elementen kon dit jaar langzamerhand weer worden uitgevoerd zoals van voor de Pandemie. Alle evenementen zoals de uitdelingen, het schouwen bij pachters, de Open Monumentendag, de Heerenmaaltijd, twee bijeenkomsten van het Landelijk Hofjesberaad konden in principe doorgang vinden.

Onze Stichting heeft in de coronaperiode enkele keren ruimten `om niet’ beschikbaar gesteld aan cultureel-maatschappelijke instellingen die het financieel lastig hadden. De Celzusterenkamer en de Kapel werden hiervoor gebruikt. Dit jaar werden wij in februari verrast door het uitbreken van een oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Dit bracht een stroom Oekraïense vluchtelingen opgang die elders in Europa opgevangen moesten worden. Ons Hofje heeft ruimhartig gereageerd en een vrijgekomen woning, om niet, aangeboden aan twee dames uit de Oekraïne. Uiteindelijk is 1 dame ingetrokken. Gedurende de zomermaanden heeft de dame gebruikgemaakt van de wisselende situatie in hun land en is weer vertrokken. Toch blijft de zorg voor vluchtelingen uit de Oekraïne bestaan en heeft de Poth per oktober 2022 een alleen gaande heer opgenomen die al langere tijd bij een gezin op zolder verbleef.

Personeel en adviseurs

De binnenvader, Jaap Bodd, is 17 mei 62 jaar geworden. Samen met zijn vrouw Patty Offringa heeft hij zich dit jaar wederom erg ingespannen om er voor de bewoners te zijn.

Ondersteuning. Mevrouw Springorum ondersteunde het College met het notuleren van de vergaderingen. Betrokken adviseurs waren dit jaar met name de heren Scheffer (rentmeester), Boekholt (webmaster), Dragstra (advocaat) en mevrouw Klein Kranenburg (o.a. mediacommunicatie). Ook mevrouw Esther de Kort verdient een eervolle vermelding bij haar inzet bij diverse evenementen.

Bewoners

Dit jaar telde ons hofje gemiddeld 48 bewoners en hebben zes bewoners het hofje verlaten.

De Sociale commissie heeft enkele malen over uiteenlopende zaken in een positieve sfeer vergaderd met de Bewonerscommissie. De samenstelling van de Bewonerscommissie is dit jaar gewijzigd en wordt nu ingevuld door de heer Bremer, voorzitter, mevrouw Van der Vlist en mevrouw Hazekamp.

Gebouwen en inventaris

Renovatiewoningen. In 2022 zijn gereedgekomen en gerenoveerd de woningen, Coninckstraat, 39, 59, 67-10 en 67-19.

Duurzaamheid. In 2020 sloten wij ons aan bij een initiatief van het Landelijk Hofjesberaad om de inventariseren of zonneweiden op landerijen van aangesloten hofjes soelaas zouden kunnen bieden: vermijden van gecompliceerde en kostbare bouwkundige ingrepen om monumenten te verduurzamen. In dit jaar is op dat dossier geen voortgang gemaakt. De woningen worden zo goed als mogelijk tijdens renovatie geïsoleerd en een onderzoek is gestart naar de mogelijkheid om toch het glaswerk aan de voorzijde van de woningen te isoleren. Dit is precair omdat er vanwege de beschermde status van de gebouwen geen uiterlijk zichtbare veranderingen mogen worden gedaan.

Bouwcommissie. De bouwcommissie kwam voor iedere collegevergadering bij elkaar en inspecteerde de oplevering van de woningen telkens wanneer dat voorviel.

Huurbeleid. In 2021 is het huurbeleid van de Armen de Poth aangescherpt. De huren voor nieuwkomers zijn verhoogd. Nieuwe bewoners kunnen echter -afhankelijk van hun inkomen- een huursubsidie ontvangen. Netto betekent dat ze maar relatief weinig meer betalen dan diegenen die nog de oude huren betalen. Het e.e.a levert de Poth hogere inkomsten op. Tot nu toe hebben de hogere huren geen invloed gehad op het aantal belangstellenden voor een huis in de Poth.

Gronden en pachten

De jaarlijkse pachtzitting heeft op 9 december plaatsgevonden. Alle pachters waren dit jaar aanwezig. Een unicum.

Het jaarlijkse schouwen. De voorjaarsschouw op 18 juni bracht ons bij de bedrijven van de families Voskuilen en Van ’t Klooster, beide gelegen in de Eempolder. De najaarsschouw kon door omstandigheden geen doorgang vinden.

Financiën, juridische zaken en externe ontwikkelingen

Het vermogen van de Poth heeft zich in 2022 niet goed ontwikkeld. De aandelenbeurzen zijn in 2022 wereldwijd 17,7% in waarde gedaald. Eind 2021 is de Armen de Poth een lening aangegaan tegen een zeer lage rente met als onderpand de effectenportefeuille. Dit geeft extra liquiditeit om de huizen te renoveren.

Historische Commissie

Één der regenten, mevrouw Stols, is begonnen met de registratie op foto en in geschrifte van de diverse artefacten die in het bezit van de Poth zijn. Regent De heer van de Kolk heeft een artikel dat is verschenen van de hand van de heer Raven in het jaarboek van de Oudheidkundige Vereniging Flehite (uitgegeven 2022 door de Stichting Flehite publicaties), in een separaat boekwerkje laten verschijnen, ter gelegenheid van 575 jaar Stichting De Armen de Poth.

Communicatiecommissie

Publiciteit. Ons hofje is niet extra in de belangstelling geweest. Mevrouw Klein Kranenburg die onze stichting jarenlang ondersteunde op het gebied van communicatie en public relations heeft dit jaar in december afscheid genomen van haar functie. Het college heeft haar tijdens de kerstbijeenkomst in het zonnetje gezet. Zij blijft als vrijwilliger aan de Poth verbonden maar dan zonder portefeuille.

Website. De website is dit jaar behoorlijk statisch gebleven en behoeft actualisering.

Evenementen. Terwijl dit voorjaar de beperkingen die ons tegen van de Pandemie moesten beschermen langzaam werden opgeheven was er nog op 30 april een optreden van cabaretière mevrouw Karin Bloemen in de kapel voor bewoners en belangstellenden. Op 23 juni hield de Amersfoortse glaskunstenaar, mevrouw Christel Israëls, een tentoonstelling van haar werk in de Rochuskapel. Op 25 juni vond de laatste “Schuif es aan” maaltijd voor bewoners plaats. In totaal zijn er veertig van deze maaltijden georganiseerd geworden. Openmonumenten dag kon ook dit jaar weer normaal doorgang vinden en wij waren instaat met de enthousiaste ondersteuning van Bakker Boersma en bewoners, 320 speciaal voor ons gebakken broden te verkopen. In de kapel traden gedurende die dag, als extra, allerhande Amersfoortse koren op.

De jaarlijkse Heerenmaaltijd vond dit jaar op 4 november plaats. Na twee jaar weer in haar normale vorm mochten wij ons verheugen in 22 aanzittenden. Op 5 november ontving het college de familie Ruitenberg. Deze Amersfoortse familie steunt onze Stichting via hun charitatief familiefonds De Ruitenborgh.

Inventarisatie. De regenten Perrick en Tielens hebben op verzoek van het College een inventarisatie gedaan onder de leden van het College naar hun ideeën over de huidige organisatie, de thema’s die spelen, verbeterpunten en hun tijdsbesteding. Tevens werd gekeken of de commissies nog de gewenste samenstelling hadden en of de taak van de secretaris/penningmeester aanpassing behoefde. In een tijd van toenemende digitalisering wil het College aansluiting blijven houden voor wat betreft archiefvorming met het Archief Eemland. Digitalisering speelt ook een grote rol bij het voeren van een professionele administratie en communicatie met de diverse instanties waarmee de Stichting te maken heeft. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft het College besloten de functie van secretaris/penningmeester te splitsen en een verder onderzoek te doen naar een toekomstvisie voor het Hofje de Armen de Poth.

Genoteerd door de secretaris-penningmeester
Geaccordeerd door het college van regenten,
12 juni 2023

Financiële verantwoording

Staat van baten en lasten over 2022 vergeleken met 2021 (Bedragen x € 1000, en afgerond) 

Baten 2022 2021   Lasten 2022 2021
 Structurele baten
(pacht, rente, bewonersvergoedingen)
345  316   Instandhouding monumenten, onderhoud, woningrenovaties  361  396
Incidentele baten
(subsidies, schenkingen, verhuur)
  9   42   Algemene beheerskosten en bank- en rentekosten   121     111
        Personeelskosten en overige diensten   60     54
        Reservering   90   90 
Negatief resultaat   278   293   Positief resultaat   –   –
Totaal 632 651   Totaal  632  651