Verslag uitgeoefende activiteiten in 2017

Enkele hoofdpunten uit het  jaarverslag 2017:

Bestuur

Op 11 december 2017 droeg de heer F.J. Tielens het voorzitterschap over aan de heer D.A. van den Wall Bake. Deze was van 2007 – 2017 secretaris-penningmeester van de stichting De Armen de Poth. In het jaar 2017 kon hij als vice-voorzitter meedraaien in de carrousel van de jaarlijkse voorzitterswisseling. De heer E.P. Vonk was op 12 september 2016 geïnstalleerd als regent en werd per 1 januari 2017 tevens secretaris-penningmeester. in december 2017 nam de heer A.D.de Jonge na 16 jaar afscheid van het College en zal als oud-regent aan de stichting blijven verbonden. Op 6 maart 2017 zijn de heren W.E.R. van de Kolk en jhr. R.J. Quarles van Ufford als regent geïnstalleerd. Zij vervullen primair de vacatures ontstaan door het afscheid van de heren W.J.H. Verwers (die op 20 januari 2016 overleed) en A.D. de Jonge.

Bewoners

In 2017 overleden vier bewoners en werden twee nieuwe bewoners welkom geheten. Ultimo 2017 telde het hofje 50 bewoners:20 alleenstaande vrouwen, 20 alleenstaande mannen en vijf echtparen. De oudste bewoonster is 94 jaar; de jongste 64.

Instandhoudingswerkzaamheden

Het gesubsidieerde buitenschilderwerk kon ook dit jaar conform het geldende meerjarenplan worden uitgevoerd. Verder zijn dit jaar restauratiewerkzaamheden verricht aan dakkapellen en dakgoten.  

Woningrenovatiewerkzaamheden

Dit jaar kwamen er twee woningen beschikbaar voor een complete en grondige renovatie van het interieur.

Lopend onderhoud

Gedurende het jaar zijn meerdere kleinere herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan het hoofdgebouw en enkele daken (zink- en loodwerk van enkele dakkapellen en -goten),

Evenementen

2017 was goed gevuld met deels nieuwe activiteiten waarmee De Poth positief in beeld kwam. Bijzonder was de officiële ingebruikstelling van de herstelde broodoven en de herplaatsing van de oude regentendoeken in de Rochuskapel. Hiertoe was de heer W. van Beek, Commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, naar De Armen de Poth gekomen.

De volledig herstelde historische broodoven, waarmee eeuwenlang de armen van Amersfoort wekelijks van brood werd voorzien, kon in 2017 in werking worden gesteld. Met enkele proefsessies werd zowel het stoken als het broodbakken in deze unieke oven beproefd. Enkele charitatieve evenementen werden afgewisseld met meer ludieke broodbaksessies met een fondsenwerf karakter.

De Open Monumentendag kreeg met 600 bezoekers een extra feestelijk tintje door het bakken en verkopen van een uniek Pothbrood ten bate van het herstel van de broodoven. Dit initiatief van bakker Boersma en onze binnenvader Jaap Bodd werd nu voor de tweede maal uitgevoerd. En opnieuw met succes: de demonstraties werden goed bezocht en de verkoop was een succes.

Overige wetenswaardigheden

In maart is tijdens een Heidag aandacht besteed aan uiteenlopende ontwikkelingen die van betekenis kunnen zijn voor ons beleid op langere termijn. Daarbij is vastgesteld dat naast de vertrouwde doelstellingen (beheer van het monumentale erfgoed en huisvesting aan minderbedeelde Amersfoorters) accenten kunnen worden verplaatst naar meer externe contacten in het sociale en culturele domein. Voorzichtige experimenten moeten ons helpen een juist evenwicht te bewaren binnen onze beperkte financiële en personele capaciteiten.

Bij het afscheid van de heer De Jonge is door hem een uitvoerig overdrachtsdocument samengesteld alsmede een inventaris van de roerende goederen van de stichting.

De uitstekende contacten met het Archief Eemland, dat onder meer het eeuwenoude archief van De Poth beheert, hebben meerdere aanknopingspunten opgeleverd voor verdergaande toegankelijkheid van onze historie. Digitalisering van oude charters en zegels is nu voltooid.

Jaap Bodd vierde in mei zijn eerste lustrum als Binnenvader/beheerder. Samen met zijn dit jaar gepensioneerde partner Patty Offringa vervult hij een onmisbare rol bij het functioneren van de stichting en het hofje De Armen de Poth.

Financiële verantwoording

Staat van baten en lasten over 2016 en 2017 (x € 1000) 

Baten 2016  2017 Lasten 2016  2017
 Structurele baten
(pacht, rente, bewonersvergoedingen)
280  313 Instandhouding monumenten, woningrenovaties  177    224
Incidentele baten
(mon. subsidies, schenkingen, verhuur)
 83   69 Regulier onderhoud, huisvesting   82   49
Beheer en inventaris 148  136
Personeel en vrijwilligers   52    53
Negatief resultaat 96   80 Positief resultaat   –   –
Totaal 459  462   Totaal  459   462