Verslag uitgeoefende activiteiten in 2016

Enkele hoofdpunten uit het goedgekeurde jaarverslag 2016:

Bestuur

Op 20 januari 2016 overleed dr. W.J.H. Verwers; op 27 januari droegen we hem ten grave. Aan het einde van zijn laatste jaar als regent (1998-2015) was hij tevens voorzitter, een functie die hij voor het jaar 2016 overdroeg aan mr. G. Perrick, de eerste vrouwelijke regent in het bestaan van De Armen de Poth. In 2016 overleed ook oud-regent jhr. ir. W.F. van Spengler die regent was van 1985-2005 en zich vooral op bouwkundig gebied heeft ingezet. De heer E.P. Vonk werd op 12 september geïnstalleerd als regent met het voornemen hem per 1 januari 2017 tevens te benoemen tot secretaris-penningmeester, als opvolger van ir. D.A. van den Wall Bake die nog enkele jaren als regent zal aanblijven.

Bewoners

In 2016 overleden twee bewoners. Daarmee kwam het totaal aantal bewoners per 31 december 2016 op 52 met een gemiddelde leeftijd van 75 jaar: 21 alleenstaande vrouwen, 19 alleenstaande mannen en zes echtparen. De oudste bewoonster is 92 jaar, de jongste 63.

Instandhoudingswerkzaamheden

Het gesubsidieerde buitenschilderwerk kon ook dit najaar conform het geldende meerjarenplan worden uitgevoerd. Verder zijn dit jaar geen restauratiewerkzaamheden afgerond. Daarmee bleven uiteraard de inkomsten uit monumentsubsidies beperkt. 

In de Bakkerij van het Hoofdgebouw werd eind van dit jaar de eeuwenoude broodoven gerestaureerd. Een project waaraan twee jaar overleg en voorbereiding voorafging en waarvoor de financiële steun van meerdere fondsen en enthousiaste particulieren onontbeerlijk was. 

Woningrenovatiewerkzaamheden

Dit jaar kwamen er geen woningen beschikbaar voor een complete renovatie. Wel is opnieuw €110.000 gereserveerd voor de renovatie van twee woningen. PM In december 2016 en januari 2017 zijn twee bewoners overleden waardoor die woningen in het voorjaar van 2017 kunnen worden gerenoveerd.

Lopend onderhoud

Gedurende het jaar zijn meerdere kleinere herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan het hoofdgebouw, de woningen en de tuin. Na een “geslaagde” inbraak in een van de woningen zijn alle cylindersloten vervangen door inbraakwerende versies. Ook werden in dat kader de gevellantaarns en staande lantaarns uitgebreid en van fellere led-verlichting voorzien.

Evenementen

De agenda 2016 was goed gevuld met vertrouwde en met nieuwe activiteiten waarmee De Poth positief in beeld kwam. Bijzonder was de presentatie van de nieuwe publicatie “De Armen de Poth, middeleeuwse institutie, eigentijds hofje“, een waardige opvolger van het 25 jaar daarvoor uitgebrachte relaas over onze historie. De expositie “Hofleven, wonen in De Poth” van fotograaf Willem Wernsen was een groot succes.

In het kader van 033Fotostad heeft hij 21 bewoners in hun omgeving geportretteerd en hun relaas kort vastgelegd. Geholpen door Lieve de Bleeckere en Hans Niezen is de expositie een aantal maanden in de tuin van het hofje druk bezocht geweest. Bij de officiële opening sprak  zilveren-camerawinnaar Leo Erken, droeg stadsdichter Nynke Geertsma een gedicht voor en werd een van de topfoto’s van Willem Wernsen geveild.

De Open Monumentendag kreeg met 700 bezoekers een extra feestelijk tintje door het bakken en verkopen van een uniek Pothbrood ten bate van het herstel van de broodoven. Dit initiatief van bakker Boersma en onze binnenvader Jaap Bodd werd zeer gewaardeerd: de 240 broden waren binnen enkele uren uitverkocht.

Overige wetenswaardigheden

De in 2015 gerestaureerde Sint-Rochuskapel wordt steeds beter en breder benut. In 2016 werden daar 18 huwelijken voltrokken  en wekelijks repeteert tenminste een koor een worden er vioollessen gegeven. In het interieur van de kapel heeft het schilderij `De Goede Herder` plaatsgemaakt voor vijf van de zes gerestaureerde regentendoeken.Deze restauratie werd mogelijk gemaakt mede dankzij enkele externe financiers.

Om individuele bezoekers te helpen bij hun verkenning van het hofje werd een audiotour samengesteld. Daardoor kan de eigen beleving van een bezoeker worden aangevuld met een gesproken tekst en geluid op de eigen smartphone. Op drie punten zijn stoeptegels in de bestrating opgenomen met QR-codes die bezoekers kunnen verbinden met de audiotour of de website van De Armen de Poth. Met het Gilde en de Stadsgidsen zijn nieuw afspraken gemaakt over de inhoud en routing van hun rondleidingen waarbij ook de Rochuskapel en het nieuwe toonhuisje worden bezocht.

Financiële verantwoording

Staat van baten en lasten over 2015 en 2016 (x € 1000) 

Baten 2015  2016 Lasten 2015  2016
 Structurele baten
(pacht, rente, bewonersvergoedingen)
306  280 Instandhouding monumenten, woningrenovaties   404     177
Incidentele baten
(mon. subsidies, schenkingen, verhuur)
194    83 Regulier onderhoud, huisvesting    51   82
Beheer en inventaris  120 148
Personeel en vrijwilligers    51     52
Negatief resultaat 126   96 Positief resultaat   –   –
Totaal 626  459   Totaal  626   459