Verslag 2018

Enkele hoofdpunten uit het  jaarverslag 2018, het 571e jaar sinds de Fundatiebrief van 8 juni 1447.

Bestuur en Binnenvader

Op 11 december 2018 droeg ir. D.A. van den Wall Bake het voorzitterschap over aan ir. G.W. van Hoogevest. In 2018 zijn geen regenten uit- of toegetreden en de taakverdeling bleef in grote lijnen ongewijzigd. Op 18 januari overleed oud-regent P.H. Hoevenaars. In 2018 zijn vier collegevergaderingen en vele commissievergaderingen gehouden. Bij het jaarlijkse functioneringsgesprek met de Binnenvader Jaap Bodd kon over en weer worden vastgesteld dat zijn werkzaamheden uitstekend en in een prettige sfeer verlopen.

Bewoners 

Aan het einde van dit jaar telde ons hofje 51 bewoners. Drie bewoners overleden en een echtpaar verhuisde naar een verzorgingshuis. Hun woningen konden na een complete renovatie worden benut door vier nieuwe bewoners. Het overleg van de Bewonerscommissie en de Sociale Commissie van het College verliep opnieuw constructief. De bewoners vergaderden zelf eenmaal, hebben een eigen Hofjeskrant en organiseren eigen activiteiten. Tijdens de Paasuitdeling, Stichtingsdag en Kerstuitdeling luisterden bewoners en (oud)regenten geboeid naar de kunsthistorische inleidingen van regent W.E.R. van de Kolk en het optreden van het huiskoor De Hofdames. De oliebollen op 31 december vielen in de smaak. De reanimatiecursus mag wel wat meer belangstelling krijgen.

Gebouwen, inventaris en landerijen

Op dit vlak werd in 2018 veel werk verzet: vijf woningen werden compleet gerenoveerd, een extra buitenberging werd gebouwd, de Pothkeuken aangepast aan nieuwe eisen en in de Celzusterenkamer werden de presentatiemogelijkheden verbeterd. De historische tuinmuur baart ons zorgen; in overleg met de buren en eigen bewoners moet de stabiliteit en het aanzien van deze erfscheiding worden verbeterd. De Monumentenwacht heeft dit jaar ons complex geïnspecteerd ons gecomplimenteerd met de staat van de gebouwen en woningen. Het bouwkundig en bouwhistorisch archief is gedigitaliseerd en wordt beheerd door Van Hoogevest Architecten. In oktober heeft het College weer werkbezoeken gebracht aan twee pachters. Op 14 december werd met alle pachters van gedachten gewisseld over hun bedrijfsvoering tijdens de jaarlijkse pachtzitting.

Evenementen

Dit jaar werd succesvol geëxperimenteerd met een Benefietdiner van de Lions Club Amersfoort. Vergelijkbare bijeenkomsten en mogelijke andere activiteiten kunnen ons helpen onze aanzienlijke financiële tekorten te dichten. Met de vier andere oude Amersfoortse instellingen werd een goede basis gelegd voor onderlinge bekendheid en het ondernemen van zinvolle gezamenlijke acties.

Voor het gebruik van de Broodoven voor goede doelen en extra inkomsten is een beleidskader opgesteld. Daarbij worden de oude Werken van Barmhartigheid in een eigentijds jasje gestoken. Met het zicht op historisch verantwoord gebruik is een Instructiefilm gemaakt van het ambachtelijk stoken en bakken in onze Pothoven.

In de zomer trok de beeldententoonstelling Rockstars – een gezamenlijk project met De Ploegh – in onze tuinen veel belangstelling. Een hoogtepunt was opnieuw de Open Monumentendag. Circa 700 bezoekers genoten van de sfeer van het hofje, de demonstraties broodbakken door bakker Sjouke Boersma en gast Hans Spitsbaard (winnaar 2018 “Heel Holland Bakt”) en de verkoop van het eigen Pothbrood voor de instandhouding van onze historische houtoven.

Diezelfde oven vormt steeds meer een middelpunt voor bijeenkomsten voor goede doelen zoals de sociale instellingen ’s Heerenloo en De Blauwe Paraplu (2019). Met dergelijke activiteiten wil de stichting De Armen de Poth haar oorspronkelijke liefdadigheidsprofiel versterken binnen de begrensde mogelijkheden qua begroting en vrijwilligerscapaciteit.

Financiële verantwoording

Staat van baten en lasten over 2017 en 2018 (x € 1000) 

Baten 2017 2018   Lasten 2017 2018
 Structurele baten
(pacht, rente, bewonersvergoedingen)
313 348   Instandhouding monumenten, woningrenovaties 273 408
Incidentele baten
(monum. subsidies, schenkingen, verhuur)
  70   78   Regulier onderhoud, huisvesting   58    68
        Beheer en inventaris   79    34
        Personeel en vrijwilligers   53    51
Negatief resultaat   80 135   Positief resultaat   –   –
Totaal 463 561   Totaal 463 561