Beleidsplan

De merenjarenbegroting 2017 -2020 weerspiegelt de kaders voor het te voeren beleid. Dat blijft gericht op de beide statutaire doelstellingen. In 2015 stond de Kapel in de steigers voor een grondige restauratie van het dak, de klimaatregeling en het interieur. Jaarlijks staat een stelpost voor de renovatie van twee woningen op de begroting; realisatie daarvan is afhankelijk van het feitelijk beschikbaar komen van de woningen.

De begrote tekorten worden met name veroorzaakt door incidentele grote instandhoudingswerkzaamheden en kunnen nog enkele jaren uit ons kapitaal worden gedekt. Vanaf 2019 moet het jaarlijks saldo taakstellend op omstreeks 0 worden gebracht, inclusief de stelpost voor de renovatie van twee woningen.

De volgens ons onterechte en hoge verhuurdersheffing legt een extra druk op het financieren van het toekomstbestendig beheer van het hofje en is daarom met succes aangevochten. Vanaf 2017 valt ons hofje binnen de heffingsvrije voet van 50 woningen.

Bijzondere aandacht vraagt het vergroten van het aantal weldoeners (sponsors en betalende gebruikers van ruimten) zonder de sfeer en de rust voor bewoners teveel op de proef te stellen. In dat kader moeten ook jaarlijkse evenementen worden beschouwd als verbindende activiteiten met belangstellende instellingen en particulieren die de doelstellingen, sfeer en mogelijkheden van het Amersfoortse hofje weten te waarderen.

Reglementen

De onafhankelijke stichting heeft voor haar eigen functioneren reglementen en protocollen op uiteenlopende gebieden en commissies. Ook voor het beoordelen van aanvragen voor huisvesting en afspraken met bewoners zijn de uitgangspunten en criteria in reglementen vastgelegd. De samenwerking met de bewonerscommissie zijn in een overeenkomst gevat.

Beloningsbeleid

De stichting heeft één werknemer in dienst, de binnenvader. Hij bewoont de dienstwoning op het terrein en ontvangt een marktconform salaris zonder verdere emolumenten. De regenten, inclusief de secretaris-penningmeester, zijn vrijwilligers. Zij ontvangen daarvoor een kleine vergoeding die zij prompt als gift terugstorten. Bewoners en derden die bijzondere prestaties verrichten ontvangen incidenteel een attentie.